Home
2/4
JBD Advies helpt ondernemers en gemeentes bij onderlinge conflicten
3/4
Juridische kennis inzetten om ondernemers en gemeentes te helpen
4/4
JBD Advies zet
juridische taal om
in Tipc & Advies
1. JBD Advies en Opdracht
1.1 Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door JBD Advies.
1.2 De aanvaarde opdracht leidt voor JBD Advies tot een inspanningsverbintenis, niet tot een resultaatsverbintenis.
1.3 Opdrachtgever is degene die aan JBD Advies de opdracht geeft. Cliënt is degene ten behoeve van wie de werkzaamheden worden verricht. Indien de opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt, zijn opdrachtgever en cliënt beiden aan deze voorwaarden gebonden en hoofdelijk gehouden tot betaling van al hetgeen aan JBD Advies in verband met de verrichte werkzaamheden toekomt.
1.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende - en vervolgopdrachten.

2. Aansprakelijkheid
Beperking aansprakelijkheid
2.1 Iedere aansprakelijkheid van JBD Advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.
2.2 Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter hoogte van de factuur die door JBD Advies in rekening is gebracht tot € 10.000 of, indien het door JBD Advies in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 25.000. JBD Advies is nimmer persoonlijk gebonden of aansprakelijk.
2.3 Opdrachten aan derden
JBD Advies zal bij het inschakelen van derden zonodig tevoren overleggen met de cliënt \ opdrachtgever. JBD Advies verplicht zich de nodige zorgvuldigheid te betrachten bij de selectie van derden en het aan hen verstrekken van opdrachten. JBD Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Indien en voor zover door JBD Advies ingeschakelde derden aansprakelijkheidsbeperkingen hanteren, is JBD Advies gemachtigd deze namens de cliënt / opdrachtgever te aanvaarden. Voor zoveel nodig wordt dit door JBD Advies hierbij bedongen.
2.4 Vrijwaring
De opdrachtgever / cliënt vrijwaart JBD Advies tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van JBD Advies.

3. Declaratie
3.1 Jaarlijkse vaststelling honorarium
Als maatstaf voor de vaststelling van het honorarium geldt het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door JBD Advies vast te stellen uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief kantoorkosten.
3.2 Tijdregistratie
JBD Advies hanteert een tijdregistratiesysteem, waarin gewerkt wordt met eenheden
van minimaal 5 minuten, in voorkomend geval naar boven af te ronden.
3.3 Voorschotten en verschotten
JBD Advies is gerechtigd om zowel voor de aanvang van haar werkzaamheden als tussentijds, van de opdrachtgever / cliënt te verlangen dat aan haar een voorschot wordt betaald. Dit voorschot zal in beginsel met de einddeclaratie worden verrekend. Over het voorschot wordt geen rente vergoed. Door JBD Advies ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten (kosten, griffiegeld, etc.) zullen in beginsel direct nadat deze bij JBD Advies in rekening zijn gebracht, aan de opdrachtgever / cliënt worden doorberekend.
3.4 Betalingstermijn
De werkzaamheden worden in principe eens per maand aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. JBD Advies is gerechtigd haar werkzaamheden ook tussentijds aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij gebreke van tijdige betaling is JBD Advies bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en is de opdrachtgever vanaf 14 dagen na de datum van de declaratie de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, welke kosten worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 100,--.

4. Archivering
Na beëindiging van de zaak zal het dossier worden gearchiveerd. Tien jaar nadien zal het dossier worden vernietigd.

5. Bevoegde rechter
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever / cliënt en JBD Advies is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

6. Kenbaarheid Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn op 19 december 2006 onder nummer ….. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven en zijn tevens te raadplegen op de website van JBD Advies: www.jbd-advies.nl. JBD Advies heeft het recht haar algemene voorwaarden te wijzigen.